Порядок переведення студентів, поновлення у складі студентів раніше відрахованих осіб та паралельне навчання.

         Базові положення про переведення встановлені статтею 46 Закону України «Про вищу освіту» (2014 рік) «Відрахування, переривання навчання,  поновлення і переведення здобувачів вищої освіти».

Поновитися може, незважаючи на тривалість перерви в навчанні, причини відрахування, трудовий стаж і форму навчання, будь-хто з відрахованих за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академічної різниці, що відсутня або не перевищує чотирьох дисциплін. Поновлення здійснюється ректором інституту.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул за умови наявності вакантних місць на відповідній спеціальності.

Поновлення та переведення студентів на навчання до Інституту здійснюється за рахунок коштів відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних чи юридичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ті, хто навчалися в неакредитованих вищих навчальних закладах, не користуються правом поновлення (переведення) до ВМУУ.

Переведення та поновлення студентів на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр вищих закладів освіти забороняється. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, з однієї спеціальності на іншу, а також поновлення на початок занять не допускається.

Переведення студентів з одного навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності  здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

Переведення студентів та поновлення раніше відрахованих осіб до ВМУУ з інших ВНЗ здійснюється в літній та зимовий канікулярний період через приймальну комісію, до якої подаються такі документи:

  1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення з письмовою згодою ректора ВНЗ, у якому навчається студент, та гербовою печаткою. При поновленні така згода не потрібна.
  2. Мотивована заява на ім’я ректора ВМУУ про надання дозволу на переведення (поновлення в складі студентів) за встановленим зразком.
  3. Копія оформленої належним чином навчальної картки студента, завіреної гербовою печаткою ВНЗ (для переведення). Відрахованим з інших ВНЗ необхідно подати оригінал академічної довідки встановленої форми.
  4. Оригінали документу про здобуту освіту та додатку до нього.
  5. Додаткові документи, що підтверджують причини переведення (поновлення) до інституту (за наявності таких).
  6. Копія паспорта та ідентифікаційного кода.
  7. 4 фотокартки 3х4.

Приймальна комісія у двотижневий термін розглядає подані документи та визначає академічну різницю.  За результатами розгляду документів видається наказ про допуск до занять та ліквідації академічної різниці. Згодом видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами з відповідними оцінками. Перезарахування здійснює декан факультету, керуючись порядком визначення академрізниці.

Паралельно навчатися за умови ліквідації академічної різниці можуть студенти з інших ВНЗ з другого – третього курсу. Студенти з інших ВНЗ для паралельного навчання подають у приймальну комісію документи згідно з переліком документів для переведення з інших ВНЗ та додають довідку з гербовою печаткою, що підтверджує форму навчання. Далі порядок розгляду заяв і зарахування такий, як і для претендентів на переведення. При зарахуванні на денну форму навчання студентами з інших ВНЗ надається оригінал атестата з додатком, в іншому випадку – нотаріально завірені копії.