ВМУУ оголошує прийом студентів на денну та заочну (дистанційну) форму навчання за кошти юридичних та фізичних осіб на 2017 рік.

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної, загальної середньої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр проводиться в такі строки

Етапи вступної кампанії Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 25 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ВМУУ 20 липня 2017 року

до 1800

19 вересня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань. 27 липня 2017 року

до 1800

25 вересня 2017 року
Строки проведення ВМУУ вступних випробувань 21 липня – 26 липня 2017 року 20-23 вересня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 серпня 2017 року 27 вересня 2017 року
Терміни зарахування вступників  не пізніше 30 вересня 2017 року не пізніше 30 вересня 2017 року

 

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу в університет

Спеціальність підготовки ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестата про повну загальну освіту Статус предмета Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі
Менеджмент

 

Менеджмент

(спеціалізація Менеджмент туризму)

Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Математика 0,3 Обов’язковий 100
Англійська мова або  Історія України 0,3 На вибір 100
Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародні економічні відносини

(Спеціалізація Міжнародний бізнес)

Українська мова та література 0,3 0,1 Обов’язковий 100
Історія України 0,3 Обов’язковий 100
Англійська мова або Географія 0,3 На вибір 100

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

Інститут проводить набір студентів на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра ВМУУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до ВМУУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВМУУ

1. Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації) у ВМУУ не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВМУУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта – або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках.

6. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВМУУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236 та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВМУУ, наказом ректора від 14 грудня 2016 р.

7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ВМУУ до початку другого семестру першого року навчання його власника.

Інститут проводить набір іноземних студентів на підготовку бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини». Навчання здійснюється українською та англійською мовами (за бажанням студента) відповідно до наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України № 343 від 21.04.2010 р.

Інститут набирає студентів за скороченою програмою підготовки бакалавра зі спеціальності «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини».

Усі вступники проходять обов’язкове тестування з англійської мови (Мічіган-тест).

Інститут акредитований за ІV рівнем (ліцензія Міністерства освіти та науки України серія АЕ № 270124 від 07.05.2013 р.).

«Правила прийому до Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні» в 2017 р. затверджені ректором 14.12.2016 р.