Основні завдання
– планування та організація навчального процесу в кредитно-трансферній та українсько-американській системі за українсько-американською (спільною) програмою;
– упровадження в діяльність навчальних підрозділів ВМУУ нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства;
– робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчальної роботи;
– планування й організація роботи ВМУУ з розподілу випускників.

Відділ виконує такі функції відповідно до покладених на нього завдань:
1. Планування та організація навчального процесу.
1.1. Участь у розробці щорічного робочого навчального плану ВМУУ. Після затвердження в установленому порядку робочі навчальні плани доводяться до відома кафедр і підрозділів інституту.
1.2. Складання графіку навчального процесу на навчальний рік.
1.3. Планування кількості груп на курсах.
1.4. Складання розкладу навчальних занять, його тиражування та доведення до відома студентів та викладачів.
1.5. Складання розкладу іспитів і орієнтованого розкладу підсумкового модульного контролю.
1.6. Розробка плану заходів і проектів наказів щодо організації навчального процесу за КМСОНП та проведення кінцевого контролю, формування екзаменаційних комісій та державних екзаменаційних комісій, створення проектів відповідних наказів.
1.7. Створення щорічно проекту наказу ректора «Про затвердження обсягу педагогічного навантаження та норм часу для розрахунку й обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу».
1.8. Планування річного навантаження кафедр з урахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування ВМУУ й їх специфіки діяльності.
1.9. Контроль за виконанням плану педагогічного навантаження викладачів по кафедрах ВМУУ (по місяцях, за семестр, за навчальний рік).
1.10. Підготовка документів про навчальну роботу викладачів з погодинною оплатою, контроль за виконанням ними індивідуальних графіків роботи, її облік, звітність.
1.11. Аналіз щорічних звітів деканів і кафедр, підготовки на їх основі узагальнених матеріалів про результати діяльності навчальних підрозділів ВМУУ до звітної доповіді ректора і проректора на вчених радах (серпень, лютий) про роботу закладу за минулий навчальний рік, до рейтингу кафедр.
1.12. Організація й аналіз контролю кафедрами вихідного рівня знань студентів.
1.13. Контроль за:
– виконанням кафедрами робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, плану навчально-методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, веденням обліково-звітної документації;
– виконанням деканатом вимог щодо ведення обліково-звітної документації, наказів ректора й вказівок проректора з навчальної роботи з питань організації навчального процесу.
1.14. Підготовка до проведення урочистостей: «Посвята першокурсників у студенти» та присвячених випуску бакалаврів та магістрів.
1.15. Надання (з дозволу керівництва ВМУУ) інформації та документів з питань, які належать до компетенції відділу.

2. Упровадження в діяльність навчальних підрозділів ВМУУ нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства:
2.1. Спільна робота з Центром комп’ютерних технологій та кафедрами з упровадження нових технологій і методів навчання у навчальний процесс.
2.2. Проведення науково- та навчально-методичних семінарів з навчальної, навчально-методичної роботи із завідувачами кафедр і відповідальними за навчально-методичну роботу на кафедрах, співробітниками деканату з питань ведення відповідно до нормативних вимог уніфікованих форм документів, сучасних правил діловодства, нових технологій навчання.

3. Робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора й проректора з навчальної роботи:
3. 1. Підготовка статистичного звіту ВМУУ за формою 3-НК для надання до МОН України.
3.2. Збір і аналіз даних про пропуски студентами навчальних занять, підготовка семестрового та річного звіту з цього питання.
3.3. Збір даних про результати підсумкових модульних контролів, екзаменаційних сесій по курсах і дисциплінах, їх аналіз і підготовка матеріалів для доповіді ректора, проректора з науково-педагогічної роботи.
3.4. Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів ВМУУ (щомісячно, щосеместрово, щорічно).
3.5. Збір інформації з навчальних підрозділів та підготовка відповідних розділів для щорічних матеріалів НМУ за навчальний рік.
3.6. Збір і підготовка статистичної інформації з навчальної роботи закладу для розрахунку основних показників діяльності ВМУУ для визначення МОНУ рейтингу приватних вищих навчальних закладів.

4. Розширення кола освітніх послуг, споєчасне забезпечення випускників ВМУУ документами про освіту, додатками до диплома про вищу освіту європейського зразка;
4.1. Підготовка необхідних документів для проходження ліцензування і акредитації за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямами (спеціальностями), забезпечення своєчасного подання справ до Міністерства освіти і науки України;
4.2. Вивчення, узагальнення та інформування структурних підрозділів ВМУУ про зміни в нормативно-правовій базі з питань ліцензування та акредитації, підготовка відповідних методичних рекомендацій;
4.3. Забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення в разі закінчення їх терміну дії;
4.4. Формування електронного замовлення для виготовлення документів про вищу освіту, студентських квитків, дублікатів.
4.5. Підготовка, замовлення, видача студентам та облік додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка.